Monday, 1 February 2010

AVINASHOGALE चषक माझा PAGE 03/पेग ०३तू भिजत असताना तुझ्यासमोर
मी रमची बाटली धरली
तू पीत राहिलास एकटाच
नि मला हुडहुडी भरली

सगळीच वादळं मी
खिडकीत बसून सोसली
अन् ही बाटलीसुध्दा
खिडकीत बसूनच ढोसली

आता मलाही लागलंय जमायला
तुझ्यासारखं वागणं
चार मित्र जमले की
ग्लास शोधायला लागणं

प्रत्येक तळीराम पितांना सांगतो
मी "चषक’ सोडणार आहे
चषक म्हणतो, तुझा संकल्प
मीच उद्या मोडणार आहे

सगळीच माणसं वरुन
निर्व्यसनी दिसतात
वासावरुन कळतं
काही तळीराम असतात

मद्याचा एक घोट चुकून
माझ्या घशात येऊन पडला
माझ्या साकीच्या बंगल्यावर
आणखी एक मजला चढला

तेव्हा तू माझा
अलगद ग्लास धरलास
खरं सांग त्यासाठीच ना
तो काठोकाठ भरलास?

नुसतंच बरोबर बसलं तर
ती मैफल होत नाही
आणि चषक हातात नसला तर
ती सफल होत नाही

मद्य असं
ओतल्यासारखं वाहिलं
ओंजळीनंच प्यायलो
पाणी घालायचं राहीलं

भट्टीकाठचा पोलीस
दादाशी सलगीनं वागायचा
कारण त्याला जगायला
दादाचा हप्ता लागायचा

No comments:

Post a Comment

हंस-दमयंती

हंस-दमयंती

असंही असतं!!

an alcoholic

My photo
Pune, Maharashtra, India
Hi.. I am Pravin and I am an alcoholic....