Monday, 1 February 2010

AVINASHOGALE चषक माझा PAGE 02/पेग ०२रिकामी बाटली अलगद
माझ्या हातामधून पडली
तेव्हाच मला कळलं
आता खूप आहे चढली...

इथं बेवडं असण्याचे
खूप फायदे आहेत
घरमालकापासून वाण्याला
रोज नवे वायदे आहेत ...

तुला वजा केल्यावर
साकी काहीच उरत नाही
तुझ्याशिवाय मी चषक
हातातच धरत नाही...

ग्लासात पुन्हा ओतताना
तुला कुंपणाबाहेर मी पहिलं
मी येऊ शकलो नाही. कारण
शरीर उभंच नाही राहिलं...

तू नशेत असणं
किती छान असतं
कारण त्याच वेळी तुला
स्वतःचं भान असतं...

ठाउक असतं आता पिणं अशक्य आहे
तरी मी हातातला चषक सोडत नाही
कुठं तरी मिळालीच जर बाटली
तर ग्लासाशिवाय अडत नाही...

चढणं आणि पडणं
यात बरंच अंतर आहे
पाचव्या पेगपर्यंत चढणं
पडणं त्यानंतर आहे...

तू माझ्यावर रागावणं
ही रोजचीच कहाणी आहे
तू दिसलीस की ती उतरते
तशी माझी नशा शहाणी आहे...

तेव्हा मी माझ्यापेक्षा
तुलाच आवरायला हवं होतं
कारण मी बहकल्यानंतर
तूच सावरायला हवं होतं...

मला वाटलं होतं मी पडल्यावर
तू मागे वळून पाहशील
वळून पाहण्याइतका तरी
तू नक्कीच शुद्धीवर राहशील....

No comments:

Post a Comment

हंस-दमयंती

हंस-दमयंती

असंही असतं!!

an alcoholic

My photo
Pune, Maharashtra, India
Hi.. I am Pravin and I am an alcoholic....