Thursday, 14 January 2010

के सरा सरा


होते मी पोर परकरी

म्हटलं माये,एकदा सांग तरी,

होईन का ग मी देखणी

श्रीमंत पतीची राणी

माय हसून म्हणाली पोरी,

घडायचं ते घडेल

उगीच जीवाची घालमेल

आपण कशाला करा

के सरा सरा_[व्हाट विल बी,विल बी]

तारुण्याच्या ऐन बहरात,

पराक्रमी प्रियाची साथ

हुरहूर काळजात,

स्वप्न डोळ्यात

आकाशाची इंद्रधनुष्ये होतील का ग खरी

येतील का रोज दारी

म्हणाली राणी,घडायचं ते घडेल

उगीच जीवाची घालमेल

आपण कशाला करा

के सरा सरा

माझा चिमुकला सरदार

मला विचारतो कसा

मम्मी,दिसेन का मी हंडसम

खेळेल का पैसा हाती

म्हंटल बेटा, घडायचं ते घडेल

उगीच जीवाची घालमेल

आपण कशाला करा

के सरा सरा


डोरिस केपल्हौफ[डोरिस डे]


संकलन:राजेश गोखले

No comments:

Post a Comment

हंस-दमयंती

हंस-दमयंती

असंही असतं!!

an alcoholic

My photo
Pune, Maharashtra, India
Hi.. I am Pravin and I am an alcoholic....